Jesteś tutaj:
 

Gospodarka odpadami

.

 


 

Dyrektywa "ramowa o odpadach"

Ramy prawne, dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów oraz postępowania z wytworzonymi odpadami we Wspólnocie Europejskiej, zostały ustanowione Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312/3 z 22.11.2008 r.).

W dyrektywie określono 5-cio stopniową hierarchię postępowania z odpadami:

1) zapobieganie,
2) przygotowanie do ponownego użycia,
3) recykling,
4) inne metody odzysku, np. odzysk energii,
5) unieszkodliwiania, z zastrzeżeniem, że odstąpienie od postępowania wg hierarchii jest możliwe, gdy jest to uzasadnione metodologią myślenia o cyklu życia.

Wśród nowości zawartych w dyrektywie znajdują się są istotne zagadnienia, dot.:

1) produktów ubocznych (w art. 5 określono warunki jakie muszą być spełnione, aby konkretne substancje lub przedmioty mogły być uznane za produkty uboczne, a nie za odpady),
2) utraty statusu odpadu (w art. 6 ustalono warunki, na podstawie których opracowane będą kryteria określające zniesienie statusu odpadu),
3) selektywnej zbiórki odpadów do roku 2015 przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, plastiku i szkła,
4) odzysku i recyklingu min. 50% wagowo do 2020 r. w stosunku do odpadów z gospodarstw domowych przynajmniej takich jak: papier, metal, plastik i szkło,
5) odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z wyłączeniem gleby i ziemi oraz kamieni min. 70% wagowo do 2020 r.

Dyrektywa ma pomóc zbliżyć się UE do "społeczeństwa recyklingu", dążącego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystania odpadów jako zasobów.
Celem tego działania jest zapewnienie segregacji u źródła, zbierania oraz recykling priorytetowych strumieni odpadów. Zgodnie z tym celem odpady powinny być zbierane selektywnie, jeżeli jest to wykonalne technicznie oraz uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie.

W zakresie kosztów stosuje się zasadę "zanieczyszczający płaci", co oznacza, że koszty gospodarowania odpadami muszą być ponoszone przez obecnego wytwórcę odpadów lub poprzednich posiadaczy odpadów. Państwa członkowskie mogą jednak postanowić, że koszty będą ponoszone częściowo lub w całości przez producenta produktu, z którego powstaną odpady oraz że dystrybutorzy tych produktów mogą partycypować w części kosztów.

Państwa członkowskie miały czas na transpozycję przepisów dyrektywy do 12 grudnia 2010 r. W Polsce przygotowano projekt ustawy o odpadach z dnia 13.03.2011 r. implementujący poszanowanie niniejszej dyrektywy.

ODZYSK ODPADÓW

Odzyskiem nazywamy wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadu. Szczególną forma odzysku jest recykling.

Zanim odpady zostaną poddane odzyskowi powinny być selektywnie zebrane w naszych gospodarstwach domowych i w przedsiębiorstwach. Ze strumienia odpadów komunalnych powinno się wyodrębnić co najmniej:

 • odpady opakowaniowe ze szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metalu - odpady ulegające biodegradacji (zielone, kuchenne),
 • odpady niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory oraz lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, oleje odpadowe),
 •  odpady wielkogabarytowe (meble),
 •  odpady z remontów,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt AGD, komputerowy).

Poniżej prezentujemy Państwu ulotki informacyjne nt. segregacji odpadów (pliki Word)

W naszym województwie około 70 % gmin wdrożyło różnego rodzaju systemy selektywnego zbierania odpadów. Zbiera się głównie odpady opakowaniowe. Coraz bardziej popularna staje się segregacja odpadów niebezpiecznych w postaci baterii małogabarytowych. W sektorze gospodarczym obserwuje się duże zaangażowanie przedsiębiorców w segregację i odzysk odpadów.

SPALANIE ODPADÓW

Odpady mogą być spalane w instalacjach lub urządzeniach do tego celu przystosowanych i spełniających odpowiednie wymogi techniczne. Istnieją możliwości spalania zarówno odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne w tzw. spalarniach odpadów bądź współspalarniach. Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje jedna spalarnia odpadów niebezpiecznych, w których spalane są odpady medyczne i weterynaryjne:

 • Spalarnia odpadów medycznych, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz (zarządzana przez ECO- ABC Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 7).

W województwie odpady w postaci paliwa alternatywnego spalane są również w cementowniach.

SKŁADOWANIE ODPADÓW

Składowanie odpadów jest jednym z procesów ich unieszkodliwiania i polega na deponowaniu odpadów w instalacjach przeznaczonych do tego celu. Na składowiska odpadów powinny trafiać te odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. Odpady przed umieszczeniem ich na składowisku powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi lub też ograniczenia ilości i objętości składowanych odpadów.

 • Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne)

W województwie świętokrzyskim zlokalizowanych jest 49 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne). W ciągu ostatnich dwudziestu lat ponad połowa z nich została wyłączona z eksploatacji.

 • Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (przemysłowe)

W województwie świętokrzyskim zlokalizowanych jest 7 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (przemysłowe), z których 5 funkcjonuje, a dwa są zamknięte.

 • Składowiska odpadów niebezpiecznych

W województwie świętokrzyskim zlokalizowane są 3 składowiska odpadów niebezpiecznych, z których 2 są zamknięte. Jedyne funkcjonujące w województwie świętokrzyskim składowisko odpadów niebezpiecznych, zlokalizowane jest w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy w powiecie buskim. Na składowisku tym deponowane są odpady zwierające azbest (składowisko to oddano do eksploatacji w sierpniu 2004 r.).

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje w Polsce nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach którego gminy obligatoryjnie przejęły obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym są one zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Właściciele nieruchomości zaś ponoszą na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie tymi odpadami .

Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim
 

Obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu:
1) uszczelnienie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi,
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych "u źródła",
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych,
w tym odpadów ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów,
4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do
odzysku, w tym recyklingu oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,
5) zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Wszystkiego najlepszego!