Jesteś tutaj:
 

Wsparcie finansowe rolnictwa

.

Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu na rzecz jego aktywizacji i rozwoju

Program "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" realizowany jest w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie pomiędzy Fundacją Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu będącą Instytucją Realizującą oraz Województwem Świętokrzyskim jako Partner Projektu.

Realizacja programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" rozpoczęła się 3 października 2011 roku, a zakończy się 30 września 2016 roku.
Program jest prowadzony w woj. świętokrzyskim, w obrębie Gór Świętokrzyskich. Program ma charakter pod-regionalny obejmuje swym zasięgiem powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki i sandomierski (wyłączone miasta: Kielce i Ostrowiec Św.) i skupia się na wykorzystaniu lokalnych zasobów: pracy, zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz innych walorów regionu.

Program "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" składa się z czterech Podprogramów [PP]:

Identyfikacja zasobów lokalnych, którego celem jest upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich. Efektem realizacji projektu "Identyfikacja zasobów lokalnych" jest opracowanie "Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów regionu Gór Świętokrzyskich". Opisane w katalogu zasoby wskazują na niezaprzeczalne bogactwo tradycji, autentyzm i piękno tego regionu. Podstawę dokonania wyboru zasobów opisanych w katalogu stanowiły zebrane dane. W ramach projektu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz zasobów muzeów, posiadających w swych kolekcjach zbiory i archiwalia związane z regionem objętym realizacją Programu, a także przeprowadzono badania terenowe.

W ramach PP Edukacja wdrażane są następujące projekty:

Firma marzeń - edukacja pozalekcyjna w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem zasobów lokalnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z obszarów wiejskich. Podczas szkolenia młodzież szkolna zdobędzie wiedzę w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.

Świętokrzyska Akademia Biznesu - Projekt ten przewiduje utworzenie centrum kształcenia o dobrej renomie, które umożliwi przedsiębiorcom podnoszenie kwalifikacji i rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Opracowany zostanie program i metodyka nauczania, odbędą się szkolenia dla trenerów. Zrealizowany zostanie jeden cykl studiów dla 15 przedsiębiorców.

Otwieramy własną firmę, którego celem jest przygotowanie zainteresowanych do uruchomienia własnej firmy. W każdym z czterech powiatów odbędą się 3 szkolenia dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej nt. wyboru formy prawnej, sposobu opodatkowania a także przygotowania biznes planu przedsięwzięcia. Ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów w procedurze ubiegania się o dotację inwestycyjną na otwarcie własnej firmy w ramach działania "Rozwój Lokalny".

Szkolenia Liderów, Projekt "Szkolenia Liderów" jest adresowany do osób aktywnie uczestniczących w życiu społecznym środowisk lokalnych: liderów wiejskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych (Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia, koła gospodyń, grupy nieformalne). W 2012r. przeprowadzono I cykl szkoleń, kolejna edycja nastąpi w IV kwartale 2013r. W czasie szkoleń zostaną rozwinięte umiejętności liderskie, umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania przedsięwzięciami oraz w zakresie zachowania i wykorzystania zasobów lokalnych. Udział w szkoleniach pozwoli na integrację środowiska i podejmowanie działań w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych.

W ramach podprogramu Rozwój Lokalny będą przyznawane dotacje dla uruchamiających działalność, organizacji pozarządowych oraz dotacje dla MMSP. W marcu 2013r. odbył się nabór wniosków na dotacje dla osób uruchamiających działalność oraz dla organizacji pozarządowych Kolejne edycje przewidziano na lata 2014, 2015.

Istniejące firmy będą mogły ubiegać się o dotację inwestycyjną na rozwój swojej działalności. W sumie dotacje rozwojowe otrzyma co najmniej 60 MMSP.
Nabór wniosków prowadzony będzie w III turach, w IV kwartale 2013, w IV kwartale 2014 i w IV kwartale 2015.
Łączna kwota przewidziana na dotacje w ramach podprogramu Rozwój Lokalny wynosi 11 749 155,55 zł.

W roku 2013 zainicjowano projekt pn. Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Realizowany będzie w latach 2013-2015 przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim. W miesiącu lipcu przeprowadzono w każdym z 4 powiatów konferencje inaugurujące Świętokrzyską Kuźnię Smaków. W ramach projektu organizowane będą również szkolenia, seminaria wyjazdowe, opracowany i wydany zostanie zbór potraw regionalnych oraz opracowanych zostanie 12 wniosków na Listę Produktów Tradycyjnych. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będzie wytyczenie sieci ciekawostek kulinarnych regionu w formie szlaku "Świętokrzyska Kuźnia Smaków", a także promocja projektu w mediach i lokalnej prasie.

Promocja Programu i jego rezultatów ma na celu jest upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich. Działanie to ma być prowadzone w trakcie trwania programu jak również po jego zakończeniu w ramach podsumowania efektów

Budżet programu
Wartość całkowita programu to 7.040.278 CHF
Otrzymane dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wynosi 6.722.265,00 CHF.
Pozostałe środki to wkład własny Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Województwa Świętokrzyskiego.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" można znaleźć na stronie internetowej www.swietokrzyskieswiss.pl


 

 
 
 
 

Polecamy:

         

 
 • JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
  JuraPark Bałtów (fot.: Bałtowski Kompleks Turystyczny)
 • Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
  Pałac Krzyżtopór z XVII wieku (fot.: Dariusz Kalina)
 • Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
  Nowoczesny parking w centrum Kielc (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski z przełomu XIII i XIV wieku w Chęcinach (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
  Kościół z Rogowa w skansenie w Tokarni (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
  Staw w kieleckim Parku Miejskim (fot.: Dariusz Kalina)
 • ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
  ul. Sienkiewicza w Kielcach przedświąteczny klimat (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
  Wioska - Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej gm. Bieliny (fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie ( Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Sobkowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.:Z. Masternak)
 • Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek w Chęcinach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Kieleckie Centrum Kultury (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
  Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim (Fot.: Z. Masternak)
 • Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Święty Krzyż (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Barczy (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Rycerski w Chęcinach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
  Dąb Bartek w Zagnańsku (Fot.: Andrzej Borys)
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze (Fot.: Andrzej Borys)
 • Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
  Gołoborze 2. (Fot.: Andrzej Borys)
 • Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
  Jaskinia Raj (Fot.: Andrzej Borys)
 • Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
  Rezerwat skalny Ślichowice (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż Klonów (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (Fot.: Andrzej Borys)
 • Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
  Muzeum Techniki w Maleńcu (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Ameliówce (Fot.: Andrzej Borys)
 • Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
  Pejzaż w Masłowie (Fot.: Andrzej Borys)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (Fot.: Andrzej Borys)
 • Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Ratusz w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
  Sielpia zimą (Fot.: Andrzej Borys)
 • Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Zamek Królewski w Sandomierzu (Fot.: Zbigniew Masternak)
 • Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
  Pałac w Kurozwękach (Fot.: Zbigniew Masternak)
 
 
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Wszystkiego najlepszego!